کلیدواژه‌ها = خرما
تعداد مقالات: 3
2. بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniella روی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-67

نگار بهمنی؛ هادی استوان؛ مسعود لطیفیان؛ بهار راد