نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دامنه ی میزبانی تریپس غربی گل Frankliniella occidentalis وتریپس پیاز Thrips tabaci در منطقه باجگاه (شیراز)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-172

افسانه افشاری زاده بمی؛ کامبیز مینایی؛ محمود عالیچی؛ فائزه باقری