نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 277-284

طاهره زیارتی؛ کاوس ایازپور