نویسنده = �������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سه رقم پنبه

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 75-86

شهرام نوروزیه؛ فاطمه آزاد دیسفانی