نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع خصوصیات مرفومتریک سن گندم (Eurygaster integriceps) در استان کردستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 336-326

جواد ناظمی رفیع؛ مصطفی منصور قاضی؛ سارا صالحی