نویسنده = �������������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر متقابل تغذیه گیاه و بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 308-297

پروین یونسی؛ حسن رضا اعتباریان؛ علی محمد روستایی