نویسنده = سلیمان خرمالی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان خسارت سوسک کشیش (Rhizopertha dominica) بر قوه تنژگی و صفات فیزیکی بذر ارقام گندم در شرایط انباری گلستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 172-163

کبیر عیدوزهی؛ سلطان رون؛ عباس خانی؛ سلیمان خرمالی