نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109

حجت اله غلامی؛ هادی استوان