نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ترکیبات حشره‌کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی‌فروت Actinidia chinensis))

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 44-35

اسماعیل غلامیان؛ سیروس آقاجان زاده؛ رضا فیفایی؛ بهروز گلعین