نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع گونه‌ای دوبالان خانوادهSyrphidae در منطقه گرمسار و شناسایی گونه غالب

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-13

آزاده جباری؛ علی احدیت؛ رستم حیات