نویسنده = حسین لطفعلی زاده
تعداد مقالات: 2
2. گزارش جدید پنج گونه از خانواده Pteromalidae (Hym.: Chalcidoidea)برای فون ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 221-213

جواد ناظمی رفیع؛ ویدا علی پناه؛ حسین لطفعلی زاده