نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سمیت تماسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 144-135

یاسمین معتمدی؛ مجید فلاح زاده؛ وحید روشن