نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بقایای سموم کاربردی کلروپیریفوس و دلتامترین در چغندرقندهای استان اصفهان در سال 1389

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 36-27

هاجر فخاری؛ علیرضا جلالی زند؛ منصوره شایقی؛ سید محمد ابطحی