نویسنده = �������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه‌های Pythium catenulatum و Pythium okanoganense از چمن در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 348-345

مریم خداشناس رودسری؛ سید محمود اخوت؛ منصوره میرابوالفتحی؛ محسن کافی