نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. تنوع گونه‌ای دوبالان خانوادهSyrphidae در منطقه گرمسار و شناسایی گونه غالب

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-13

آزاده جباری؛ علی احدیت؛ رستم حیات


2. گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 339-337

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان؛ حسین مرادیان


3. گزارش جدید از کنهﻫﺎی خانواده Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-341

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان