نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 339-337

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان؛ حسین مرادیان


2. گزارش جدید از کنهﻫﺎی خانواده Stigmocheylidae (Trombidiformes: Paratydeoidea) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 343-341

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان