نویسنده = محمد رضا لک
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع گندم دیم استان مرکزی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 273-259

محمد رضا لک؛ مهدی مین باشی معینی؛ مریم حاتم آبادی فراهانی