نویسنده = مسعود لطیفیان
تعداد مقالات: 6
2. بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniella روی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-67

نگار بهمنی؛ هادی استوان؛ مسعود لطیفیان؛ بهار راد


3. اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 258-247

محسن قمری؛ مسعود لطیفیان؛ منصور فربد؛ نازنین امیر بختیار


4. اثرات غلظت‌های زیر کشنده قارچBeauveria bassiana بر پتانسیل تولید مثل شپشه دندانه‌دار (Oryzaephilus surinamensis) درشرایط تغذیه از ارقام تجاری خرما

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 310-297

مسعود لطیفیان؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ مهران غزوی؛ محمد سعید مصدق؛ جمشید حیاتی