نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جمعیت (Thysanoptera: Thripidae) Thrips tabaci روی ژنوتیپ های مختلف بادمجان در منطقه ورامین

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 261-249

پروانه برادران؛ مسعود اربابی؛ شهاب منظری؛ حوریه رضائی