نویسنده = حسام الدین رمضانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر عصاره آبی چریش در مقایسه با باوستین جهت کنترل پژمردگی فوزاریومی نخود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 189-183

حسام‌الدین رمضانی؛ ساسان قاسمی