نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیسم های آنتاگونیستی گونه های قارچ Trichoderma علیه قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری پوسیدگی مرطوب ریشه نخود ایرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 85-71

صدیقه محمدی؛ بهرام منصوری؛ حمید رضا زمانی زاده؛ اصغر حیدری