نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 9
4. بررسی مقدماتی دوبالان جنس Tabanus (Dip. : Tabanidae) در منطقه شیراز و حومه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-85

ابوفاضل دوستی؛ مهدی غیبی؛ زینب بازیار


5. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229

نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی


6. اولین گزارش گونه Phyllozetes tauricus (Oribatida : Cosmochthoniidae) از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 237-235

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


7. اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان