نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسائی قارچ های عامل و همراه بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه در مزارع گندم شهرستان گرگان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 73-81

محمد علی دهقان؛ شاهپور ابراهیم نژاد؛ حسین براری