نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 7
2. اثر عصاره آبی چریش در مقایسه با باوستین جهت کنترل پژمردگی فوزاریومی نخود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 189-183

حسام‌الدین رمضانی؛ ساسان قاسمی


5. تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 173-159

سمیه کشاورز؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی


6. خالص سازی و خصوصیات سرولوژیکی فیتوپلاسمای برگ سفیدی نیشکردر استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 55-43

رویا بیابانی؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی؛ حشمت اله رحیمیان