نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 8
3. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 304-397

زهرا بی پروا؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


4. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 84-79

رضا حقیقی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


6. مکانیسم‌های مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 125-111

محمد مجتبی کامل منش؛ شهرام حسامی؛ آنیتا نماینده؛ بنفشه احمدی؛ حمیدرضا دری


7. اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-114

شهرام حسامی؛ هادی استوان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی