نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اهمیت و خصوصیات مولکولی ویروس موزاییک خیار در گیاهان جالیزی منطقه کوار

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-8

فاطمه باقری؛ کاوس ایازپور