نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان بوشهر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 277-284

طاهره زیارتی؛ کاوس ایازپور